ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 NEDİR ?

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre ; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde  bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir. İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14000

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir. ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar. Çevre Yönetim Sisteminin işletmeler tarafından geliştirilmesinin amacı; - Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması, - Çevresel performansın artırılması, - Market Stratejileri; - Uluslararası rekabette avantaj sağlaması - Firma itibar ve Pazar payının artırılması  - Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması, - Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı  bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması, - Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması, - Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması- İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması, - ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan  küresel pazarda kabul edilirliğin sağlanmasıdır.